Privacyverklaring

                                                                               
Wie ben ik? 
Mijn naam is Reni de Bie, het gezicht achter Lief je rouw. Vanuit Lief je rouw wordt er veel waarde gehecht aan uw privacy en bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die u verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.
Het is mijn plicht u goed te informeren over hoe Lief je rouw omgaat met uw persoonsgegevens en de 'digitale sporen' die u achter laat. In deze privacyverklaring probeer ik helder, duidelijk, open en transparant te beschrijven hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Mochten er onverhoopt bepaalde zaken niet helder zijn, kunt u altijd contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar: info@liefjerouw.nl 

Voor u op een rij:
- Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.
- Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden.
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperk ik enkel tot de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
- Vanuit Lief je rouw draag ik er zorg voor op de hoogte te zijn van de rechten van uw persoonsgegevens. Ik ga hier zorgvuldig en met respect mee om. 
- Vanuit Lief je rouw neem ik passende en technische organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Welke gegevens worden verzameld?
Persoonsgegevens van bezoekers van de site https://www.liefjerouw.nl worden verzameld voor de volgende doeleinden: 
- klantgegevens vastleggen voor een coachingtraject en/of workshop
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Lief je rouw uit te kunnen voeren
- klantgegevens verzamelen indien een klant een product afneemt, de goederen af te leveren en afhandeling van betaling

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat het intakeformulier en verslaglegging.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Specifiek gaat het om de volgende

Om de aanmelding en/of bestelling zo soepel mogelijk te laten verlopen worden de volgende gegevens verzameld:
- voor en achternaam
- adresgegevens
- e-mailadres
- telefoonnummer
- geboortedatum
- burgerservicenummer 

Door de website van Lief je rouw te bezoeken gaat u akkoord met dit privacyreglement, dat van toepassing is op deze website. Dit geldt ook wanneer er offline gegevens met mij worden gedeeld. 

Bij minderjarige cliënten
– Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van ouder(s)/ wettelijke verzorger(s).

Indien dit in belang van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:
– Naam, adres van huisarts
– School van de minderjarige cliënt / indien nodig.

Opmerking over het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens:
Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij u zich op een wettelijke uitzondering kunt beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ.

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:
– gezondheid
– godsdienst of levensovertuiging
– zaken m.b.t. de seksualiteit
– Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

Verder leg ik nog in het cliëntdossier vast:
– relatienummer zorgverzekering

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

Delen van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden vanuit Lief je rouw niet aan derden verkocht. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden gebeurt uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u en indien Lief je rouw een verwerkersovereenkomst mee u heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Lief je rouw zorgvuldige en heldere afspraken om zo de veiligheid van u persoonsgegevens te waarborgen. Indien u (schriftelijke) toestemming geeft, heeft Lief je rouw de mogelijkheden u persoonsgegevens met derden te delen. 

Rechten die u heeft ten aanzien van uw gegevens 
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) of uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Lief je rouw intrekken. U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De door u verstrekte persoonsgegevens kunt u door Lief je rouw over laten dragen naar u zelf of in opdracht van u naar een andere partij. Lief je rouw wil hier zorgvuldig mee omgaan en kan om legitimatie vragen alvorens er gehoor gegeven kan worden aan dit verzoek. 

Klachten
Indien u klachten heeft over hoe er vanuit Lief je rouw wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, dan kun u altijd contact op nemen. Samen kijken we hoe deze klacht verholpen kan worden. Mocht het onverhoopt zover komen dat u er samen met Lief je rouw niet uitkomt, dan kun u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Minderjarigen
Lief je rouw verwerkt over het algemeen alleen persoonsgegevens van minderjarige (personen jonger dan 16 jaar) indien er (schriftelijk) toestemming is gegeven door ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s). Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouder(s) hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Bewaartermijn
Lief je rouw bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Cookies 
Op dit moment maakt Lief je rouw geen gebruik van cookies.

Beveiligen van uw persoonsgegevens 
Lief je rouw neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus en zal daardoor alles in werking stellen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring, en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mocht u het vermoeden hebben dat uw gegevens onvoldoende zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik van uw gegevens, neem contact op met Lief je rouw. Lief je rouw zal dan direct tot actie over gaan om uw persoonsgegevens weer veilig te stellen. 

Datalek
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat ik direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Dit datalek moet ik ook melden bij de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is zo opgesteld dat het past bij hoe de site nu functioneert. Wijzigingen aan de website kunnen leiden tot wijzigingen aan de privacyverklaring. Het is aan te raden de privacyverklaring met regelmaat te lezen, zodat u up to date blijft hoe Lief je rouw persoonsgegevens verwerkt. 

Contact
Mocht u vragen hebben na het lezen van deze privacyverklaring dan kunt u altijd contact opnemen met Lief je rouw.

Lief je rouw
Rouw- verlies- en levensbegeleiding

Reni de Bie
Muntmeester 280
5406 BJ Uden

info@liefjerouw.nl
06-45868375

KVK: 85399779
BTW: NL004092567B04
Rek.nr: NL07KNAB0415592690

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA en registratie bij de RBCZ
                                                                                          
Privacyverklaring Lief je rouw                     
aangepaste versie 15 december 2023  
× Hoe kan ik je helpen?