Privacyverklaring

                                                                               
Wie ben ik? 
Mijn naam is Reni de Bie, het gezicht achter Lief je rouw. Vanuit Lief je rouw wordt er veel waarde gehecht aan uw privacy en bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die u verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.
Het is mijn plicht u goed te informeren over hoe Lief je rouw omgaat met uw persoonsgegevens en de 'digitale sporen' die u achter laat. In deze privacyverklaring probeer ik helder, duidelijk, open en transparant te beschrijven hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Mochten er onverhoopt bepaalde zaken niet helder zijn, kunt u altijd contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar: info@liefjerouw.nl 

Voor u op een rij:
- Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.
- Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden.
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperk ik enkel tot de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
- Vanuit Lief je rouw draag ik er zorg voor op de hoogte te zijn van de rechten van uw persoonsgegevens. Ik ga hier zorgvuldig en met respect mee om. 
- Vanuit Lief je rouw neem ik passende en technische organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Welke gegevens worden verzameld?
Persoonsgegevens van bezoekers van de site https://www.liefjerouw.nl worden verzameld voor de volgende doeleinden: 
- klantgegevens vastleggen voor een coachingtraject en/of workshop
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Lief je rouw uit te kunnen voeren
- klantgegevens verzamelen indien een klant een product afneemt, de goederen af te leveren en afhandeling van betaling

Om de aanmelding en/of bestelling zo soepel mogelijk te laten verlopen worden de volgende gegevens verzameld:
- voor en achternaam
- adresgegevens
- e-mailadres
- telefoonnummer
- geboortedatum

Door de website van Lief je rouw te bezoeken gaat u akkoord met dit privacyreglement, dat van toepassing is op deze website. Dit geldt ook wanneer er offline gegevens met mij worden gedeeld. 

Delen van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden vanuit Lief je rouw niet aan derden verkocht. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden gebeurt uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u en indien Lief je rouw een verwerkersovereenkomst mee u heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Lief je rouw zorgvuldige en heldere afspraken om zo de veiligheid van u persoonsgegevens te waarborgen. Indien u (schriftelijke) toestemming geeft, heeft Lief je rouw de mogelijkheden u persoonsgegevens met derden te delen. 

Rechten die u heeft ten aanzien van uw gegevens 
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) of uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Lief je rouw intrekken. U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De door u verstrekte persoonsgegevens kunt u door Lief je rouw over laten dragen naar u zelf of in opdracht van u naar een andere partij. Lief je rouw wil hier zorgvuldig mee omgaan en kan om legitimatie vragen alvorens er gehoor gegeven kan worden aan dit verzoek. 

Klachten
Indien u klachten heeft over hoe er vanuit Lief je rouw wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, dan kun u altijd contact op nemen. Samen kijken we hoe deze klacht verholpen kan worden. Mocht het onverhoopt zover komen dat u er samen met Lief je rouw niet uitkomt, dan kun u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Minderjarigen
Lief je rouw verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarige (personen jonger dan 16 jaar) indien er (schriftelijk) toestemming is gegeven door ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s). Lief je rouw streeft hierin naar discretie, maar in de online verwerking van persoonsgegevens is niet altijd te controleren of iemand daadwerkelijk meerderjarig is. 

Bewaartermijn
Lief je rouw bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Cookies 
Op dit moment maakt Lief je rouw geen gebruik van cookies.

Beveiligen van uw persoonsgegevens 
Lief je rouw neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus en zal daardoor alles in werking stellen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring, en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mocht u het vermoeden hebben dat uw gegevens onvoldoende zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik van uw gegevens, neem contact op met Lief je rouw. Lief je rouw zal dan direct tot actie over gaan om uw persoonsgegevens weer veilig te stellen. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is zo opgesteld dat het past bij hoe de site nu functioneert. Wijzigingen aan de website kunnen leiden tot wijzigingen aan de privacyverklaring. Het is aan te raden de privacyverklaring met regelmaat te lezen, zodat u up to date blijft hoe Lief je rouw persoonsgegevens verwerkt. 

Contact
Mocht u vragen hebben na het lezen van deze privacyverklaring dan kunt u altijd contact opnemen met Lief je rouw.

Lief je rouw
Rouw- verlies- en levensbegeleiding

Reni de Bie
Muntmeester 280
5406 BJ Uden

info@liefjerouw.nl
06-45868375

KVK:
BTW:
                                                                                          
Privacyverklaring Lief je rouw                     
Versie van 6 februari 2022